La teva Clínica Dental a Barcelona

Muntaner, 373, 2º 1ª, Sarrià – Sant Gervasi

Cirurgia i Implantologia

Els implants osseointegrats: “dents noves”

Els implants dentals són l’alternativa ideal per tractar la pèrdua de dents. Sense dubte representen una gran evolució en el camp de l’odontologia i, a més, el coneixement constant del comportament dels teixits durs (os) i tou (geniva) al seu voltant, permet un avanç important en la millora de la seva predictibilitat.

Normalment, les dents estimulen l’os que les envolta, i d’aquesta forma es manté. El problema apareix quan perdem una o diverses peces dentàries, ja que s’inicia l’atrofia i la desaparició lenta de l’os dels maxil.lars.

A mesura que passen els anys, va disminuint l’os a la part inferior de la cara, essent la pèrdua dentària una de les causes.

La pèrdua òssia associada a la pèrdua dentària representa un problema, ja que, si deixem que l’os dels maxil·lars es vagi reduint, la rehabilitació oral es va fent extremadament difícil, donant lloc a intervencions de regeneració òssia més impredictibles i complicades. La millor manera d’evitar la pèrdua òssia post-extracció dental és la utilització d’implants osseointegrats, sempre i quan, aquests implants segueixin una escrupulosa neteja tant per part del pacient com de la higienista. 

En efecte, el fet de substituir les dents i els queixals perduts amb implants fa possible la recuperació de les funcions de la dentició (masticació, fonació, estètica, estabilització dels queixals veïns) sense aplicar càrregues innecessàries a les altres dents, com faria un aparell removible o un pont tradicional.

En realitat, com més os es mantingui, millor pronòstic tindrà l’implant que col·loquem. Per aquesta raó, quan s’ha perdut una dent, convé no deixar passar massa temps sense restituir la pèrdua amb un implant. En l’actualitat, inclús si la situació òssia és adequada, convé treure la dent i col·locar l’implant en el mateix moment, per tal de prevenir la pèrdua de l’os (implant immediat).

La implantologia és, sense dubte, una de les àrees de l’odontologia que més ha evolucionat recentment. Progressivament, assistim al desenvolupament de tècniques més còmodes, fiables i estètiques. En l’actualitat inclús, si el cas ho requereix i l’os existent ho permet, és possible extreure totes les dents, col·locar els implants i la pròtesi de tota una arcada dentària el mateix dia. A la Clínica Dental Padrós-Creus Muntaner disposem de l’experiència i tecnologia necessàries per dur a terme aquests casos complexos de càrrega immediata.

L’èxit dels tractaments radica, sense dubte, en una bona planificació i estudi de cada cas. Treballem amb CBCT-New Tom, que ens ofereix imatges radiogràfiques per tal d’avaluar tant l’altura com el gruix d’os de forma precisa. Analitzem la densitat òssia i preveiem amb exactitud les dificultats que poden aparèixer durant l’acte quirúrgic. Es tracta, doncs, d’una manera extraordinàriament beneficiosa de poder observar com és realment l’os de cada pacient, tant en 3D com en relació amb la qualitat de l’os abans de la intervenció.

A més, la utilització de fèrules de cirurgia guiada ens permet col·locar els implants en el lloc més indicat per la futura pròtesi.

En els casos on s’ha produït una reabsorció òssia important, convé regenerar l’os i, freqüentment, s’ha de millorar també el teixit tou fent empelts de geniva. A la Clínica Dental Padrós-Creus Muntaner tenim cura d’aquests aspectes com pilar per la predictibilitat dels implants a llarg termini.

Un cop col·locats els implants, s’ha d’esperar que aquests s’osseointegrin, abans de col·locar la pròtesi definitiva. El grau d’osseointegració es controla objectivament amb l’Ostell. Segons la dada numèrica que ens indica aquest aparell, sabem si l’implant pot carregar-se amb la pròtesi.

Les estructures protètiques dissenyades sobre els implants han de ser el més higièniques possible. A la Clínica Dental Padrós-Creus Muntaner, sempre que el cas ho permeti, treballem amb pilars intermitjos i pròtesis roscades. Els pilars intermitjos són elements que s’enrosquen al cap de l’implant i permeten treballar la pròtesi a nivell de la geniva sense envair-la. La pròtesi roscada es pot desmuntar per netejar-la de forma periòdica i controlar els teixits peri-implantaris.

El més important dels implants és la seva cura posterior a la col.locació. Insistim en la necessitat de la higiene i els controls periòdics. Intentem ensenyar les tècniques de manteniment correctes per tal que els implants es mantinguin sans durant el temps. La peri-implantitis és l’enemiga més gran dels implants; provoca la pèrdua d’os i, amb el temps, si no es tracta, la pèrdua de l’implant. Ens agrada remarcar que els implants són una gran alternativa en els casos de pèrdues dentàries, però és fonamental la seva cura rigorosa des de l’inici de la col·locació, el sistema protètic utilitzat i el seu manteniment posterior per garantir la seva estabilitat a llarg termini.

Implantologia
Implantologia
Implantologia
Implant unitari anterior
Implantologia
Procés de treball en implants amb element intermedi 1
Implantologia
Procés de treball en implants amb element intermedi 2
Implantologia
Procés de treball en implants amb element intermedi 3
Implantologia
Procés de treball en implants amb element intermedi 4

El plama ric en factors de creixement, PRGF, és un descobriment de gran transcendència clínica. Té aplicacions sorprenents tant en periodòncia com en cirurgia oral i implantologia. És un sistema amb un extraordinari potencial, ja que utilitza els factors de creixement presents als glòbuls alfa de les plaquetes humanes.

Després de l’extracció d’una petita quantitat de sang del propi pacient (i no 500 cc com amb altres sistemes), es pipetegen diferents fraccions del propi plasma. Es fan servir les plaquetes i factors de creixement durant el procès quirúrgic de regeneració i formació dels teixits, millorant la curació.

Hi ha fraccions més riques en fibrina, que ens serveixen per obtenir un “tancament” immediat de les ferides i accelerar la seva cicatrització.

Així, amb una sola punció similar a la que es du a terme quan es fa una analítica sanguínia, podem modificar favorablement el procés de curació de les ferides, la regeneració del periodont i l’osseointegració dels implants. A més, com la sang extreta és del grup del propi pacient, poden descartar-se fenòmens d’al·lèrgia o rebuig de qualsevol classe.

El Dr. Eduardo Anitua, de Vitoria, ha estat el principal estudiós i promotor d’aquesta revolucionària tècnica que actualment s’ha incorporat en tractaments de patologies diverses d’altres especialitats mèdiques com, per exemple, la traumatologia, la medicina de l’esport… amb resultats exitosos.

A la Clínica Dental Padrós-Creus Muntaner confiem en aquesta tècnica des dels seus inicis. La nostra experiència i confiança està consolidada.